Ochrona danych osobowych

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 16-010 Wasilków.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres email: daneosobowe@pmkl.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również upoważnieni pracownicy Administratora.

5) Każda osoba, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem przepisów prawa, posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnych momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez obowiązujący je okres przechowywania, który wynika z Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, obowiązującego u Administratora lub do czasu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

8) W sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – w zgodności z art. 77 RODO.

9) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.