Zbiory

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jako samodzielna jednostka kultury województwa podlaskiego powstała we wrześniu 2016 roku, w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi (rok założenia 1982) i Działu Etnografii (rok powołania 1962), dotychczasowych podmiotów działających w ramach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (rok powstania 1949). Scaleniu jednak nie uległy tylko podmioty, ale też ich zasoby, pozyskiwane przez dziesięciolecia przez kolejne pokolenia muzealników. Obecnie (stan 31 grudnia 2022 roku) w posiadaniu Muzeum są 34.483 obiekty, wpisane do poszczególnych ksiąg inwentarzowych. Wśród muzealiów największą liczbę stanowią zabytki etnograficzne – 28.401 obiektów. Niemniej jednak w instytucji znajdują się również muzealia przyporządkowane do zasobu historycznego – 5.709 i technicznego – 323 zabytków. Zbiorem szczególnie istotnym, z uwagi na specyfikę instytucji, są zabytki architektury wiejskiej – do ksiąg obiektów nieruchomych jest wpisanych łącznie 50 budynków i obiektów małej architektury.